آفتکش گیاهی آرتمیس اکو

اجزای تشکیل دهنده: روغن های گیاهی و پلیمرهای گیاهی زیست سازگار

نحوه اثر آفتکش: تماسی و نفوذی

آفت هدف: پسیل پسته، پسیل گلابی، پسیل زیتون

نوع محصول: پسته، گلابی، زیتون

زمان مصرف بر حسب فنولوژی گیاه یا آفت هدف:  با تشخیص کارشناس گیاه­پزشکی در صبح زود یا هنگام عصر مصرف شود.

دفعات تکرار:  در صورت

محدودیت برای زمان ورود به مزرعه بعد از محلول پاشی: محدودیتی ندارد.

راهنمای مصرف آفت کش: قبل ازمصرف محتویات قوطی تکان داده شود. مقدار آفتکش توصیه شده در حجم کمی آب حل شده و به تدریج به مخزن حاوی آب در سمپاش اضافه شود.

حداقل زمانی فاصله برداشت (دوره کارنس): دوره کارنس ندارد.