محصولات

>محصولات
محصولات1397-9-13 19:09:05 +00:00

ترکیبات گیاهی حشره کش

آفت کش گیاهی لیکوپست

آفتکش گیاهی لیکوتوکس

جهت کنترل پسیل پسته

آفتکش گیاهی سالپی پست

آفتکش گیاهی سالپی پست

جهت کنترل سفید بالک

آفتکش گیاهی سالپی پست

صابون گیاهی آرتمیس

جهت کنترل پسیل پسته و انواع آفات مکنده

آفتکش گیاهی ناگیتاکس

آفتکش گیاهی ناگیتاکس

جهت کنترل شپشک آردآلود

آفتکش گیاهی بیومکس

امولسیون گیاهی بیومکس

جهت کنترل انواع شته

آفتکش گیاهی فیتو

آفتکش گیاهی فیتو

جهت کنترل بید سیب زمینی

پودر حشره کش گیاهی آرتکس

پودر حشره کش گیاهی آرتکس

جهت کنترل انواع آفات انباری

امولسیون گیاهی آجیتوکس

امولسیون گیاهی آجیتوکس

جهت کنترل انواع آفات انباری

ترکیبات گیاهی کنه کش

آفت کش گیاهی لیکوپست

کنه کش گیاهی ماریا_پرو

جهت کنترل انواع کنه های گیاهی

داروی گیاهی فارنیک

داروی گیاهی فارنیک

جهت کنترل کنه واروآ زنبور عسل

ترکیبات گیاهی موثر بر کنترل رفتاری حشرات

جلب کننده و کشنده مگس ها


دورکننده حشرات