• از بین رفتن تمامی بالغ هایی که آفت کش سالپی با آن ها تماس پیدا می کند
  • در گلخانه های رز شاخه بریده استفاده از لانس سرکج سه شاخه ضروری می باشد
  • آفت کش سالپی روی مراحل پوره، و شفیره نیز موثر می باشد
  • دوز مصرف بسیار کم در بین ترکیبات گیاهی (فقط 0.5 الی 1 در هزار)