شرکت نانو سبز آوران طوبی

اولین شرکت دانش بنیان موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

آدرس دفتر مرکزی :

تهــران، ولنجک، خـیابان مقدس اردبیلی، مرکز رشد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

شماره تماس (ریاست هیئت مدیره) : 9905 479 912 98+