• دو آفت کش گیاهی ماریا پرو (1.5 در هزار) و آرتمیس اکو (1 در هزار) بر پایه ترکیبات گیاهی و پلیمرهای زیست سازگار می باشند که کارآیی فوق العاده ای در کنترل پسیل پسته از خود نشان داده اند.
  • ترکیب این دو محصول در غظلت های ذکر شده توانایی از بین بردن پسیل بالغ، پوره و در صد بالایی از تخم را دارا می باشد.
  • این محصولات فاقد باقیمانده شیمیایی بوده و لذا برای دشمنان طبیعی آفت بی خطر می باشند و پس از محلول پاشی، با تغذیه و پارازیت کردن از جمعیت باقیمانده آفت کاسته و طول مدت کنترل افت را افزایش می دهد.
  • عموما در سمپاشی ها علیه پسیل پسته عنوان می شود که باید جمعیت غالب پسیل به حالت پوره باشد و در مواردی که تداخل نسل اتفاق افتاده و تمامی مراحل بالغ، پوره و تخم همزمان در باغ دیده می شود کنترل پسیل بسیار سخت خواهد بود اما ترکیب ماریا پرو و آرتمیس اکو حتی در حالت طغیان و تداخل نسل قادر به موفق کنترل پسیل خواهد بود.
  • پایلوت های متعددی در منطقه زرند، شهر بابک و دامغان انجام گرفته است که نشان دهنده کنترل پسیل پسته تا 25 روز می باشد. در صورتی که باغ دارای دشمنان طبیعی مانند کفشدوزک، بالتوری و زنبور پارازیتوئید باشد دوره کنترل بسیار طولانی تر خواهد بود چرا که این آفت کش های گیاهی برای دشمنان طبیعی بی خطر می باشند..

اثر کشندگی ماریا+ارتمیس بر روی پسیل بالغ پسته

اثر کشندگی ماریا+ارتمیس بر روی پسیل بالغ پسته

اثر کشندگی ماریا+ارتمیس بر روی پسیل بالغ پسته

نحوه حل کردن ماریا در داخل مخزن تراکتور