آفات گلخانه ای

>>آفات گلخانه ای
آفات گلخانه ای1397-12-1 02:46:29 +00:00

آفات گلخانه ای

Tetranychus urticae
کنه تارتن دو لکه ای
Bemisia tabasi
سفید بالک
تریپس