مصاحبه با مهندس مجید آبروشن در رابطه با استفاده از کنه کش گیاهی ماریا پرو