• آفت کش گیاهی “سالپی پست” پوسته حشرات را تجزیه کرده و آن ها را از بین می برد
  • از بین رفتن تمامی بالغ هایی که آفت کش سالپی با آن ها تماس پیدا می کند قطعی می باشد
  • پوشش هر دو سطح تمامی برگ ها توسط محلول آفت کش ضروری می باشد
  • در گلخانه های رز شاخه بریده استفاده از لانس سرکج سه شاخه ضروری می باشد
  • آفت کش سالپی روی مراحل پوره، و شفیره نیز موثر می باشد
  • دوز مصرف بسیار کم در بین ترکیبات گیاهی
    (غلظت 0.5 الی 1 در هزار برای پیشگیری و آلودگی های کم،    غلظت 2 الی 3 در هزار برای آلودگی های شدید)

آماده سازی سالپی پست

لانس سه شاخه مخصوص گلخانه های رز

شست و شوی بوته ها از پایین

شست و شوی بوته ها از پایین جهت پوشش کامل محلول

آب بدون سالپی

ترکیباتی که اثر خیس کنندگی ضعیفی دارند

قدرت خیس کنندگی سالپی پست

قدرت خیس کنندگی فوق العاده سالپی پست

قارچ فوماژین یا دوده که روی عسلک سفید بالک رشد کرده است

قارچ فوماژین یا دوده که روی عسلک سفید بالک رشد کرده است

کشته شدن حشرات بالغ سفید بالک با سالپی پست

حشرات بالغ کشته شده با سالپی پست

حشرات بالغ کشته شده زیر استریو میکروسکوپ

سفید بالک های بالغ کشته شده زیر استریو میکروسکوپ

پوره های سفید بالک کشته شده توسط سالپی پست

پوره و شفیره سفید بالک کشته شده توسط سالپی پست

آفت کش گیاهی سالپی پست

اختصاصی کنترل سفید بالک

صفحه آفت کش گیاهی سالپی پست

انتخاب کنید

آشنایی با سفید بالک

شناسایی مراحل زندگی، دشمنان طبیعی و کنترل

صفحه آشنایی با سفید بالک گلخانه

انتخاب کنید