مبارزه سالم با پسیل پسته با افتکش گیاهی ارتمیس اکو و ماریا پرو و جایگزین مناسب برای سموم شیمیایی و گوگرد پاشی

اثر کشندگی ماریا+ارتمیس بر روی پسیل بالغ پسته

اثر کشندگی ماریا+ارتمیس بر روی پسیل بالغ پسته

اثر کشندگی ماریا+ارتمیس بر روی پسیل بالغ پسته

اثر کشندگی ماریا+ارتمیس بر روی پسیل بالغ پسته