بازدید از گلخانه های استان آذربایجان شرقی و بررسی رضایتمندی و نظرات گلخانه داران محترم که از محصولات شرکت استفاده کرده اند

گلخانه گوجه فرنگی جناب آقای اسدی

شهرستان اسکو، بخش ایلخیچی
سطح زیر کشت 4 هکتار
استفاده از آفت کش سالپی پست جهت کنترل سفید بالک گلخانه
طی تجربه ی آقای اسدی در استفاده از آفتکش سالپی پست، نکات زیر قابل ذکر می باشد:
  • استفاده از سالپی پست از زمان نشا ضروری می باشد تا سفید بالک بالغ امکان استقرار و تخمریزی نداشته باشد
  • در مراحل نشا و آلودگی کم غلظت 1 در هزار برای پیش گیری
  • در مراحل بلوغ بوته و آلودگی زیاد غلظت 2 درهزار برای کنترل
  • هرس برگ های پایینی که دارای شفیره سفید بالک هستند جهت جلوگیری از به وجود آمدن سفید بالک بالغ و شروع تخمریزی مجدد آن بسیار ضروری هست
  • با توجه به عدم ایجاد مقاومت سفید بالک به سالپی پست، قیمت مناسب و بالغ کشی قوی این آفت کش، با استفاده هوشمندانه به راحتی میتوان سفید بالک را کنترل نمود

گلخانه آقای اسدی شهرستان اسکو

بازدید از گلخانه آقای اسدی

بازدید از گلخانه های گوجه فرنگی شهرستان اسکو (دکتر محمد بشیری)

بررسی جمعیت سفید بالک در بخش های مختلف بوته

بوته های عاری از سفید بالک

بوته های عاری از سفید بالک

گلخانه گل رز جناب آقای سلطانی

استفاده از آفت کش ماریا پرو جهت کنترل کنه تارتن دولکه ای
مخزن سمپاش این گلخانه مجهز به پمپ هوا بوده و به راحتی امکان مخلوط کردن ماریا میسر می باشد

بازدید از گلخانه جناب آقای سلطانی

بازدید از گلخانه گل رز جناب آقای سلطانی

بازدید از گلخانه جناب آقای اسدی توسط دکتر بشیری

پمپ هوا جهت هم زدن محلول داخل مخزن

مخزن مجهز به لوله پمپ هوا برای همزدن بهتر محلول

پمپ هوا جهت هم زدن محلول داخل مخزن

گلخانه گل رز جناب آقای اسدی و جناب آقای ابراهیمی

آذربایجان شرقی، عجب شیر
استفاده از آفت کش ماریا پرو جهت کنترل کنه تارتن دولکه ای
در این گلخانه ها ابتدا 150 گرم پودر ماریا در آب گرم و در سطل حل می شود و 50 سی سی مکمل کاورینو ام نیز اضافه می گردد. بعد از 1.5 الی 2 روز محلول کامل حل شده و هر سطل برای 100 لیتر محلول پاشی استفاده می شود.

بازدید از گلخانه آقای اسدی عجب شیر

بازدید از گلخانه گل رز جناب آقای اسدی (عجب شیر)

گلخانه گل رز آقای اسدی عجب شیر

همراهی جناب آقای مهندس نهروانی و آقای دکتر نرمانی در بازدید

بازدید از گلخانه جناب آقای ابراهیمی (عجب شیر)