شرکت نانو سبز آوران طوبی

اولین شرکت دانش بنیان موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

آدرس دفتر مرکزی :

تهــران، ولنجک، خـیابان مقدس اردبیلی، مرکز رشد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

 

شماره تماس های ارتباطی

مدیر عامل : 9905 479 912 98+

بخش فنی و مشاوره :

متخصص بیماری های گیاهی : 1082 323 912 98+

متخصص آفات : 0255 862 935 98+

شرکت نانو سبز آوران طوبی